ที่ทำการ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด
สถานที่ตั้ง : 1041 ถ.เจริญเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ : 042-714122
โทรสาร  : 042-714122
อีเมล :skn0637.coop@gmail.com