บริการเงินรับฝาก

                                    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ(ต่อ/ปี)

–  เงินฝากออมทรัพย์                         1.25

–  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                2.50

–  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ SUPER    3.00

–   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษต่อเนื่อง     3.25