บริการเงินรับฝาก

                                    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ(ต่อ/ปี)

–  เงินฝากออมทรัพย์                           1.25

–  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                  2.00

–   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษต่อเนื่อง    3.00

–  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ SUPER     2.75

–  เงินฝากออมทรัพย์ รุ่น มั่งคั่งยั่งยืน   3.25