บริการเงินรับฝาก

                                    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ(ต่อ/ปี)

–  เงินฝากออมทรัพย์                                    0.05

–  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                       1.00

–   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษต่อเนื่อง    1.00

–  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ SUPER      2.50

–  เงินฝากออมทรัพย์ รุ่น มั่งคั่งยั่งยืน   2.50