บริการเงินให้กู้ยืม

                      ประเภท                     ร้อยละ/ปี

–  เงินกู้สามัญ(ใช้คนค้ำ)                   6.50

–  เงินกู้สามัญ(ไม่ใช้คนค้ำ)             5.00

–  เงินกู้สามัญ(ใช้หลักทรัพย์)        5.00

–  เงินกู้สามัญ(โครงการพิเศษ)      4.00

–  เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร                6.50

–  เงินกู้บำรุงสุข                                       6.50

 –  เงินกู้ฉุกเฉิน                                         6.50

–   เงินกู้ทุนการศึกษาสมาชิก          6.50