บริการเงินให้กู้ยืม

                      ประเภท                     ร้อยละ/ปี

–  เงินกู้สามัญ(ใช้คนค้ำ)               6.50

–  เงินกู้สามัญ(ไม่ใช้คนค้ำ)           5.00

–  เงินกู้สามัญ(ใช้หลักทรัพย์)        5.00

–  เงินกู้สามัญ(โครงการพิเศษ)      4.00

–  เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร             6.50

–  เงินกู้บำรุงสุข                           6.50

 –  เงินกู้ฉุกเฉิน                            6.50

–   เงินกู้ทุนการศึกษาสมาชิก        6.50