ค่านิยม
ซื่อสัตย์  โปร่งใส บริการทุกระดับประทับใจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสหกรณ์ได้มาตรฐาน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสมาชิกและสังคม
พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ (CQA)
2.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.ดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ให้กับสหกรณ์
4.ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านการเงินแก่ สมาชิก การจัดสวัสดิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
5.ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
6.ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสังคมเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์
เป้าประสงค์(Objective)
1. สหกรณ์และสมาชิกบริหารการเงินได้อย่างมั่นคงด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. เป็นองค์กรที่มีการให้บริการอย่างดีเยี่ยม และมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุม
3. สมาชิกมีทัศนคติ ที่ดี เข้าใจในหลักการของสหกรณ์ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์
4. เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุด
5. การสร้างเครือข่ายภายนอกที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่สหกรณ์
6. สหกรณ์มีส่วนร่วมสนับสนุนในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  6   ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาองค์กรและสมาชิกให้มีความ มั่นคงด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาองค์กรในการบริการ และการจัดสวัสดิการที่ดีเยี่ยมให้แก่ สมาชิก
ยุทธศาสตร์ที่ การสร้างเครือข่ายภายนอกที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่สหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ สมาชิกเกิดทัศนคติที่ดี   เข้าใจในหลักการของสหกรณ์ และให้ การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พึ่งตนเองให้มากที่สุด
 นโยบาย (Policy)
ข้อ 1. ดำเนินการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากที่สุด
ข้อ 2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก  เน้นการพึ่งพาตนเอง
ข้อ 3. ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามสมควรแก่ฐานะของสหกรณ์  และความสามารถในการส่งชำระของสมาชิก
ข้อ 4. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการช่วยเหลือตนเองในหมู่สมาชิก
ข้อ 5. การบริหารจัดการด้วยความรอบคอบ  รอบด้าน  เน้น  3  เพิ่ม  1  ลด  เช่น  การเพิ่มทุน  เพิ่มทุนสำรอง  เพิ่มหุ้น  และลดหนี้   
ข้อ 6. จัดให้มีสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิก  เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย  ตลอดจนปลดเปลื้องหนี้สินได้ในที่สุด
ข้อ 7. ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวอย่างหลากหลายช่องทาง  เช่น  ทางใบเสร็จรับเงิน  เว็บไซด์  เฟสบุ๊ค  และแผ่นพับ 
ข้อ 8. กรรมการและเจ้าหน้าที่ต้องยึดมั่นในค่านิยม  และภาษิตที่สหกรณ์ประกาศ  เพื่อแสดงถึงจุดยืนในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ  สู่มาตรฐานสหกรณ์ระดับชาติ
ข้อ 9. ร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์และองค์กรอื่นๆ  เพื่อส่งเสริมและปรับปรุง  กิจการสหกรณ์ให้บรรลุเป้าประสงค์
ข้อ 10. ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม   แก่สมาชิก  พร้อมร่วมมือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม