สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด มีสวัสดิการดังนี้

1.  ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและครอบครัว

     –  เมื่อสมาชิก  บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  บุตรเสียชีวิต  จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกและหุ้นที่ถืออยู่ในสหกรณ์

2.  ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ประสบภัย

    – กรณี อุทกภัย ไม่เกิน 5,000  บาท

    – กรณี วาตภัย ไม่เกิน 5,000  บาท

    – กรณี อัคคีภัย ไม่เกิน 20,000 บาท

3.  ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

   – จ่ายตามระดับการศึกษาของบุตรสมาชิก

4.  ทุนสวัสดิการเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล 

   -เมื่อสมาชิกเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน  จ่ายอัตราคืนละ 200  บาท  แต่ไม่เกิน 1,000  บาทต่อปี

5.  ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด  

   -สำหรับสมาชิกที่มีสถานะภาพโสดอายุ 45 ปีขึ้นไป จ่ายให้ครั้งเดียว 1,000 บาท

6.  ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก  

   -ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ให้เป็นค่าหุ้นคนละ 10 หุ้น เป็นเงิน 100  บาท  ให้ทุกปีในเดือนที่เกิด

7.  ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ 

   -เป็นสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่แก่สมาชิก จำนวน 1,000 บาท ต่อครั้งในการคลอด แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง 

8. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการการอุปสมบทหรือบวชในศาสนาอื่น 

   -ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี   ให้แก่สมาชิกสามัญ 1,000 บาท และสมาชิกสมทบ 500 บาท 

9.  ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการจัดงานแต่งงาน 

   -ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี   จ่ายให้เพียงครั้งเดียวตลอดการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 1,000 บาท

10.ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสำเร็จการศึกษา 

    ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 2 ปี   จ่ายให้ตามระดับการสำเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว

        – ระดับปริญญาตรี 1,000 บาท

        – ระดับปริญญาโท  2,000 บาท

        -ระดับปริญญาเอก 3,000 บาท

11.ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการส่งเสริมการออมสำหรับใช้ในวัยเกษียณ   

   ออมเงินเดือนละ 1,000 บาท (ห้ามถอน) จนถึงอายุ 70 ปี

   – เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1-5 ปี จ่ายสมทบปีละ 100 บาท

      – เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 6-10 ปี จ่ายสมทบปีละ 150 บาท

      – เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 11-15 ปี จ่ายสมทบปีละ 200 บาท

      – เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 16-20 ปี จ่ายสมทบปีละ 250 บาท

      – เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป จ่ายสมทบปีละ 300 บาท