VDO สหกรณ์

ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

ประกาศสหกรณ์

   ประกาศวันหยุด ปีใหม่ 2567

ประกาศสหกรณ์

    แจ้งสมาชิกตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร 4 หลักท้าย เพื่อรับเงินปันผล ประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์

    ประกาศรายชื่อผู้ไ้รัยทุนบุตรมสาชิกประจำปี 2566
คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศสหกรณ์

    แจ้งการจ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
สหกรณ์จะทำการจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวให้กับสมาชิก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประกาศสหกรณ์

    เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ นำโดย นางจุไรพร วงศ์วัฒน์ฤกษ์ ประธานกรรมการ เข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ประกาศสหกรณ์

    ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด นำโดย  นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ  เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิก (กสธท.)  ให้กับทายาทสมาชิก รตท.สมรภูมิ สมบัติ

ประกาศสหกรณ์

    ส่งเสริมการออมในรูปแบบการรับฝากเงิน
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

    กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1/2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ สนับสนุนเสื้อกิจกรรมออกกำลังกาย

ประกาศสหกรณ์

    แจ้งสมาชิก เรียกเก็บเงินสงค์เคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์เข้ารับการตรวจสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช และ อบจ.ศรีษะเกษ จำกัด

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ได้จัดโครงการ ศึกษาดูงาน ประจำปี 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด

ประกาศสหกรณ์

       สหกรณ์ ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกให้ทายาทสมาชิก 

ประกาศสหกรณ์

      สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก และครอบครัวสมาชิก  

ประกาศสหกรณ์

      VDR สหกรณ์ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักะรรมมาภิบาล         ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

โบว์ชัวการสมัครสมาชิก

โบว์ชัวบริการสินเชื่อ

สสธท

สส.ชสอ

กส.ธท

ประธานกรรมการ ชุดที่ 28

นางจุไรพร   วงศ์วัฒนฤกษ์

ผู้จัดการ

นางประภากร  นันตระกูล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

รายงานประจำปีสหกรณ์