ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

ประกาศสหกรณ์

  แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯ
โหลดใบสมัคร

ประกาศสหกรณ์

   รับสมัครกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2566
โหลดใบสมัคร

ประกาศสหกรณ์

   วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด นำโดย
นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์กรรมการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ศพสามีสมาชิก นางคำปัน ทัศคร

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ สนับสนุนเสื้อกิจกรรมออกกำลังกาย

ประกาศสหกรณ์

    แจ้งสมาชิกตรวจสอบบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อ รับเงินปันผล ก่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
โหลดแบบฟอร์ม รายชื่อ

ประกาศสหกรณ์

    แจ้งสมาชิก เรียกเก็บเงินสงค์เคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์

    ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด นำโดย  นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ  เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิก (สสธท.)  ให้กับทายาทสมาชิก นายพนมไชย พุทธศรี

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์เข้ารับการตรวจสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล

ประกาศสหกรณ์

           โครงการเงินให้กู้สามัญบำรุงสุขเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มบำนาญ

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช และ อบจ.ศรีษะเกษ จำกัด

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ได้จัดโครงการ ศึกษาดูงาน ประจำปี 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด

ประกาศสหกรณ์

       สหกรณ์ ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกให้ทายาทสมาชิก 

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรการจัดชั้นสหกรณ์ ระดับ ชั้น 1 สหกรณ์ดีเด่น

ประกาศสหกรณ์

      ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด  

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19  

ประกาศสหกรณ์

      สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก และครอบครัวสมาชิก  

ประกาศสหกรณ์

      ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ระบบสมาชิกออนไลน์  

ประกาศสหกรณ์

      VDR สหกรณ์ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักะรรมมาภิบาล         ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

โบว์ชัวการสมัครสมาชิก

โบว์ชัวบริการสินเชื่อ

สสธท

สส.ชสอ

กส.ธท

ประธานกรรมการ ชุดที่ 27

นางจุไรพรวงศ์วัฒนฤกษ์

ผู้จัดการ

นางประภากร  นันตระกูล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

รายงานกิจการสหกรณ์