ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

ประกาศสหกรณ์

      มาตรการเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  
อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลด แบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้

ประกาศสหกรณ์

      ขอเชิญสามาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  

ประกาศสหกรณ์

      ประกาศรายชื่อ – หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2563 และตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง  

ประกาศสหกรณ์

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  

ประกาศสหกรณ์

การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2564 
อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสหกรณ์

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ครั้งที่ 1 ปี 2563 
คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      VDR สหกรณ์ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักะรรมมาภิบาล         ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

ประกาศสหกรณ์

ขั้นตอนการใช้บริการรับฝาก-ถอนเงิน 

ประกาศสหกรณ์

ขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อสหกรณ์ 

ประกาศสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด ได้จัดทําแบบสำรวจจัดโครงการอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่สมาชิกเพื่อจัดหลักสูตรการอบรมอาชีพตรงต่อความต้องการของสมาชิกจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วย 
คลิกเพื่อกรอกแบบสอบถาม

ประกาศสหกรณ์

             เนื่องจากสหกรณ์ มีโครงการพิเศษ
สหกรณ์จึงขอแจ้งสมาชิกที่มีความประสงค์ออมเงินฝากพิเศษต่อเนื่อง
ทุกเดือน ยาว 5 ปี จะได้รับดอกเบี้ย 3.25%ต่อปี

ประกาศสหกรณ์

แบบทดสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คลิกเพื่อกรอกแบบสอบถาม

โบว์ชัวการสมัครสมาชิก

โบว์ชัวบริการสินเชื่อ

สส.ธท

สส.ชสอ

กส.ธท

ประธานกรรมการ ชุดที่ 26

นายแพทย์ธัชพล จันทธำรงวัฒน์

ผู้จัดการ

นางประภากร  นันตระกูล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

รายงานกิจการสหกรณ์