ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ สนับสนุนเสื้อกิจกรรมออกกำลังกาย

ประกาศสหกรณ์

    แจ้งสมาชิก เรียกเก็บเงินสงค์เคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์

    ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด นำโดย  นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ  เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิก (สสธท.)  ให้กับทายาทสมาชิก นายพนมไชย พุทธศรี

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์เข้ารับการตรวจสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล

ประกาศสหกรณ์

           โครงการเงินให้กู้สามัญบำรุงสุขเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มบำนาญ

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช และ อบจ.ศรีษะเกษ จำกัด

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ได้จัดโครงการ ศึกษาดูงาน ประจำปี 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด

ประกาศสหกรณ์

       สหกรณ์ ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกให้ทายาทสมาชิก 

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรการจัดชั้นสหกรณ์ ระดับ ชั้น 1 สหกรณ์ดีเด่น

ประกาศสหกรณ์

      ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด  

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19  

ประกาศสหกรณ์

      สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก และครอบครัวสมาชิก  

ประกาศสหกรณ์

      ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ระบบสมาชิกออนไลน์  

ประกาศสหกรณ์

      VDR สหกรณ์ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักะรรมมาภิบาล         ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

โบว์ชัวการสมัครสมาชิก

โบว์ชัวบริการสินเชื่อ

สสธท

สส.ชสอ

กส.ธท

ประธานกรรมการ ชุดที่ 28

นางจุไรพรวงศ์วัฒนฤกษ์

ผู้จัดการ

นางประภากร  นันตระกูล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

รายงานประจำปีสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

เปิดบัญชีและรับเงินฝาก 26 ม.ค – 31 มี.ค 2566
รายละเอียด