ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

ประกาศสหกรณ์

       *แจ้งวันปิด*ลงทะเบียนโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก 
ลงทะเบียน

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช และ อบจ.ศรีษะเกษ จำกัด

ประกาศสหกรณ์

       วันหยุดสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ได้จัดโครงการ ศึกษาดูงาน ประจำปี 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด

ประกาศสหกรณ์

       สหกรณ์ ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกให้ทายาทสมาชิก 

ประกาศสหกรณ์

       จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก 

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรการจัดชั้นสหกรณ์ ระดับ ชั้น 1 สหกรณ์ดีเด่น

ประกาศสหกรณ์

      แจ้งสมาชิก สสธท./กสธท./สส.ชสอ. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ( เงินคงสภาพ ) ประจำปี 2565  

ประกาศสหกรณ์

      ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด  

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19  

ประกาศสหกรณ์

      สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก และครอบครัวสมาชิก  

ประกาศสหกรณ์

      ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ระบบสมาชิกออนไลน์  

ประกาศสหกรณ์

      VDR สหกรณ์ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักะรรมมาภิบาล         ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

โบว์ชัวการสมัครสมาชิก

โบว์ชัวบริการสินเชื่อ

สสธท

สส.ชสอ

กส.ธท

ประธานกรรมการ ชุดที่ 27

นางจุไรพรวงศ์วัฒนฤกษ์

ผู้จัดการ

นางประภากร  นันตระกูล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

รายงานกิจการสหกรณ์