ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

ประกาศสหกรณ์

      หลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการทุนศึกษาบุตรสมาชิก 1 2565 
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการบำรุงสุข ครั้งที่ 1 2565 
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ ครั้งที่ 1 2565 
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 2565 
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      ประกาศมาตราการเยียวยา โคโรนา 192565 
อ่านรายละเอียด คำขอพักชำระหนี้

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรการจัดชั้นสหกรณ์ ระดับ ชั้น 1 สหกรณ์ดีเด่น

ประกาศสหกรณ์

     แจ้งสมาชิก เบอร์โทรภายในสหกรณ์สามารถติดต่อได้แล้วค่ะ

ประกาศสหกรณ์

     แจ้งสมาชิกปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงื่อนไขการรับฝาก เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศสหกรณ์

     แจ้งสมาชิกมารับใบเสร็จเงินสงเคาะห์ ประจำปี 2565

ประกาศสหกรณ์

      แจ้งสมาชิก สสธท./กสธท./สส.ชสอ. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ( เงินคงสภาพ ) ประจำปี 2565  

ประกาศสหกรณ์

      ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด  

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19  

ประกาศสหกรณ์

      สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก และครอบครัวสมาชิก  

ประกาศสหกรณ์

      ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ระบบสมาชิกออนไลน์  

ประกาศสหกรณ์

      VDR สหกรณ์ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักะรรมมาภิบาล         ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

โบว์ชัวการสมัครสมาชิก

โบว์ชัวบริการสินเชื่อ

สสธท

สส.ชสอ

กส.ธท

ประธานกรรมการ ชุดที่ 27

นางจุไรพรวงศ์วัฒนฤกษ์

ผู้จัดการ

นางประภากร  นันตระกูล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

รายงานกิจการสหกรณ์