VDO สหกรณ์

ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

ประกาศสหกรณ์

   วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด นำโดย นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการร่วมพิธีฉลองสมโภชพระพุทธมงคลสกลประชานาถ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

ประกาศสหกรณ์

   เมืื่อ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด นำโดย นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ พยาบาลวิชาชีพใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศสหกรณ์

    กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1/2567
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

   ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ (ใหม่) 1/2567

ประกาศสหกรณ์

   วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัดนำโดย นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ สนับสนุนเสื้อกิจกรรมออกกำลังกาย

ประกาศสหกรณ์

    แจ้งสมาชิก เรียกเก็บเงินสงค์เคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์เข้ารับการตรวจสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล

ประกาศสหกรณ์

     สหกรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช และ อบจ.ศรีษะเกษ จำกัด

ประกาศสหกรณ์

       สหกรณ์ ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกให้ทายาทสมาชิก 

ประกาศสหกรณ์

      สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก และครอบครัวสมาชิก  

ประกาศสหกรณ์

      VDR สหกรณ์ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักะรรมมาภิบาล         ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

โบว์ชัวการสมัครสมาชิก

โบว์ชัวบริการสินเชื่อ

สสธท

สส.ชสอ

กส.ธท

ประธานกรรมการ ชุดที่ 29

นางจุไรพร   วงศ์วัฒนฤกษ์

ผู้จัดการ

นางประภากร  นันตระกูล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

รายงานประจำปีสหกรณ์